Productcatalogus

WINKELEN ZONDER AFSPRAAK

Bij Hengelsport Hennie Kruidenier kun je vanaf 28 april weer zonder afspraak komen winkelen.
 
Onze openingstijden zijn:
Di-Do: 09:00-18:00
Vrijdag 09:00-18.00
Zaterdag: 09:00-17:00
Om jullie bezoek voor zowel u als voor ons zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, werken wij volgens de richtlijnen en maatregelen van het RIVM:
We houden 1,5 meter afstand.
Het dragen van een mondkapje is verplicht.
We vragen u bij binnenkomst uw handen te reinigen, dit doen wij zelf ook regelmatig.
We vragen thuis te blijven bij klachten.

BESTELLEN TIJDENS DE LOCKDOWN

Vanaf 21 december hebben wij een PICK UP POINT!!!!
Bestel online, bel ons op 053-5723679, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via stuur een bericht via Messenger. Laat ons weten wat je nodig hebt. Wij overleggen met jullie wanneer je de bestelling kunt afhalen.
Kom in je eentje de bestelling ophalen. Alleen als je klachtenvrij bent, kan de bestelling worden afgehaald.
Bestellingen moeten vooruit betaald worden. Dit kan op verschillende manieren zoals Ideal, Overboeking of Paypal.
Winkelbezoek is uiteraard nog niet toegestaan!!!!! Versturen doen wij uiteraard wel.
Stay Strong en Healthy
TEAM HENGELSPORT HENNIE KRUIDENIER

Openingstijden

Maandag van 13.30 tot 17.00 uur. Alleen in mei, juni, juli en augustus.

Dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Woensdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Zaterdag van 9.00 tot 17.00.

 

Öffnungszeiten

Dienstag von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Mittwoch von 9.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag von 9:00 bis 17:00 Uhr.

Freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr. 

Samstag 9.00-17.00

In den Monaten Mai bis Augustus Montagsmittag geöffnet von 13.30 bis 18.00 Uhr.

Privacy Verklaring

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Hengelsport Kruidenier doet rechtstreeks zaken met haar klanten. Het contact dat u als (potentiële) klant met Hengelsport Kruidenier hebt, verloopt voornamelijk per telefoon, per post of via Internet.

Bescherming persoonsgegevens
Hengelsport Kruidenier respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt Hengelsport Kruidenier zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Hengelsport Kruidenier gebruikt om u gericht te informeren over onze arrangementen of daarmee samenhangende producten die voor u interessant kunnen zijn. Stelt u geen prijs (meer) op deze informatie, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Betreft het informatie per e-mail, dan kunt u de betreffende e-mail terugsturen met als onderwerp "unsubscribe". Als er daarnaast nog een andere mogelijkheid is, zal dit in de disclaimer van de e-mail worden opgenomen.

Hengelsport Kruidenier verkoopt uw gegevens niet.
Hengelsport Kruidenier verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de begeleiding van (potentiële) klanten.

Cookies
Hengelsport Kruidenier gebruikt cookies (kleine stukjes informatie die op je browser worden opgeslagen) om bezoekgegevens van onze site bij te houden, zoals de meest bezochte pagina’s. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren. Daarnaast worden cookies gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek en gerichte aanbiedingen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kunt u in uw browser de cookies uitschakelen. In het programma Internet Explorer vindt u deze onder Internet, Extra, Beveiliging, Aangepast niveau.
Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Als u de cookies accepteert, dan zullen deze gedurende maximaal 5 jaar in je computer opgeslagen blijven. Natuurlijk kunt u ze altijd handmatig verwijderen.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op arrangementen van Hengelsport Kruidenier en op alle overeenkomsten tussen Hengelsport Kruidenier en opdrachtgever.

Artikel 2
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3
Eventuele inkoop- en/of andere leveringsvoorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Hengelsport Kruidenier en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 5
Hengelsport kruidenier heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking op de site of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 6
Alle rechten op de inhoud van de internetsite met de domeinnaam www.hengelsport-kruidenier.com en www.hengelsport-kruidenier.com berusten bij Hengelsport Kruidenier.

Artikel 7
Gebruiker mag de inhoud van Hengelsport Hennie Kruidenier  slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Artikel 8

Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit Hengelsport Kruidenier op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderzins openbaar te maken.

Artikel 9
De verwerking van de gegevens op Hengelsport Kruidenier en de totstandkoming van Hengelsport Kruidenier is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Hengelsport Kruidenier noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op Hengelsport Kruidenier is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Hengelsport Kruidenier c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van Hengelsport Kruidenier aangeboden informatie.

Artikel 10
Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Artikel 11
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de diensten gebruik maakt.

Artikel 12

Diensten: een door Hengelsport Kruidenier aangeboden dienst.

Artikel 13
Alle aanbiedingen van Hengelsport Kruidenier zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Hengelsport Kruidenier heeft het recht om zonder opgave van redenen reserveringen niet te accepteren ofwel advertenties of banners niet te plaatsen.

Artikel 14
De overeenkomst met Hengelsport Kruidenier komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever per post, telefax, e-mail of via www.hengelsport-kruidenier.com een opdracht heeft gegeven en www.hengelsport-kruidenier.com deze heeft aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging per e-mail. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen. Voor de verwerking van aanvullingen en/of wijzigingen kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 15
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en kunnen tevens worden opgevraagd bij Hengelsport Kruidenier.

Artikel 16

Hengelsport Kruidenier brengt de door opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. De facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

Hengelsport Kruidenier zal na ontvangst van de betaling de reserveringen definitief maken. Indien er geen betalingsverplichting bestaat zal de reservering definitief zijn wanneer dit schriftelijk of per e-mail bevestigd is.

Artikel 17
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom die in rekening is gebracht aan opdrachtgever.

Artikel 18
Hengelsport Kruidenier behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien.

Hengelsport Kruidenier zal een dergelijke tariefherziening minstens veertien (14) dagen van tevoren op www.hengelsport-kruidenier.com bekend maken. Indien opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na bekendmaking op bovengenoemde websites het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien opdrachtgever de overeenkomst niet binnen genoemde periode van veertien (14) dagen heeft beëindigd, wordt opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.

Artikel 19
Hengelsport Kruidenier is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens HengelsportKruidenier  bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Hengelsport Kruidenier tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

Artikel 20
Opdrachtgever verstrekt aan Hengelsport Kruidenier alle noodzakelijke informatie waarvan opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor Hengelsport Kruidenier voor een correcte uitvoering van de verplichtingen harerzijds die voortvloeien uit een overeenkomst voor het reserveren van een dienst van de opdrachtgever of het plaatsen van advertenties of banners.

Artikel 21
Materiaal ten behoeve van plaatsing van advertenties of banners dient door opdrachtgever te worden aangeleverd bij Hengelsport Kruidenier.

Artikel 22
De totale aansprakelijkheid van Hengelsport Kruidenier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die opdrachtgever aan Hengelsport Kruidenier verschuldigd is onder de overeenkomst.

Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Artikel 23
De aansprakelijkheid van Hengelsport Kruidenier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

Artikel 24
Hengelsport Kruidenier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade
voortvloeiend uit het gebruik van www.hengelsport-kruidenier.com en/of de diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance- problemen. Opdrachtgever vrijwaart Hengelsport Kruidenier voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de site heeft geplaatst.

Artikel 25
Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste dertig (30) dagen toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

Artikel 26
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 27
Hengelsport Kruidenier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigd indien opdrachtgever al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Hengelsport Kruidenier zal wegens deze beëindiging nimmermeer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 28
Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Hengelsport Kruidenier ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

Bedragen die Hengelsport Kruidenier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 29
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Hengelsport Kruidenier.

Artikel 30
Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reed ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 31
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij Hengelsport Kruidenier of haar licentiegevers.

Artikel 32
Hengelsport Kruidenier zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door www.hengelsport-kruidenier.com zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Hengelsport Kruidenier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Hengelsport Kruidenier.

Artikel 33
Hengelsport Kruidenier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Hengelsport Kruidenier te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Hengelsport Kruidenier ontstaat.

Artikel 34
De overeenkomst tussen Hengelsport Kruidenier en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 35
De geschillen welke tussen Hengelsport Kruidenier en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Hengelsport Kruidenier met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement te Amsterdam.

 

Artikel 36
Hengelsport Kruidenie is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar www.hengelsport-kruidenier.com voor de gebruiker.


Artikel 38
Hengelsport Kruidenier is niet verantwoordelijk voor de inhoud voor de van de op www.hengelsport-kruidenier.com vermelde organisaties, bedrijven c.q. opdrachtgevers.

Artikel 39
Hengelsport Kruidenier behoudt zich het recht voor deelname van een organisatie de tekst, die een organisatie wil laten vermelden, in te korten.

Verzendkosten

Sample Snoek

Wij verzenden uw bestelling(en) z.s.m. na ontvangst van uw betaling.

Wij versturen via de GLS.

Wij streven ernaar bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling aan te bieden aan GLS. Bestellingen die wij op werkdagen voor 12:00 ontvangen proberen wij nog dezelfde dag te verzenden. Dit is een geschatte levertijd zonder externe vertragingen. De maximale levertijd van je bestelling bedraagt 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Mochten er producten niet op voorraad zijn nemen wij direct contact met u op.

Zendingen naar België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk Oostenrijk en Zwitserland worden maximaal binnen 5 werkdagen bezorgd.

.


Bestelling binnen Nederland

Bestellingen vanaf 50.00 euro zijn gratis. Onder 50,00 zijn de verzendkosten 6,50

Bestelling naar België.

Voor bestellingen naar België wordt 9,00 berekend.

Bestellingen vanaf 100.00 euro zijn gratis

Bestelling Naar Duitsland

Voor bestellingen naar Duitsland wordt 9,00 berekend.                                          

Versand nach Deutschland kostet 9,00.

Bei een bestellung uber 100,00 kein versandkosten.

 


 

 

 Betalen via iDEAL - Telebankieren

 U plaatst een bestelling bij ons. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met

 iDEAL wilt betalen. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u

 doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat.

 Voor een bestelling met een iDEAL betaling zijn er geen bijkomende kosten, u betaald dus alleen

 de bezorgkosten van uw bestelling.


   

Betalen via overboeken per bank

Als u aangeeft betaling via overboeken kunt u het bedrag overboeken op rekeningnummer 128787791

t.n.v. Hengelsport Hennie Kruidenier

IBAN: NL 29 RABO 0128787791

Swift code RABO NL 2U


 

 Ook kunt u bij ons betalen via Paypal.

 Sie können uns auch bezahlen  uber Paypal.

 You can also pay us via Paypal.

 

Productcatalogus

Categorie
Fabrikant

Top

Contact

Hengelsport Hennie Kruidenier, Spoelsterstraat 45, 7481 KE Haaksbergen - Netherlands

+31(0)535723679
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.